Laureaci nagrody "Żar serca"

2016

Dr Zbigniew Bitka, wykładowca na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego
za promowanie wartości prawdy i sprawiedliwości, odważne świadectwo wiary oraz bezinteresowną działalność na rzecz innych.

Bogdan Długosz SJ, duszpasterz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Opolu 
za postawę bezinteresownej miłości i pasję w budowaniu relacji, otwartość i życzliwość dla drugiego człowieka oraz tworzenie wspólnoty na fundamencie nieprzemijających wartości.

Monika Jamer, studentka fizjoterapii na Politechnice Opolskiej
za konsekwentne i wytrwałe zaangażowanie w pomoc innym, odważne podejmowanie wyzwań i realizowanie wyznaczonych celów oraz pasje w dzieleniu się dobrem.

2015

Mgr inż. Teresa Wiśniewska, wykładowca na wydziale elektrotechniki, automatyki i informatyki Politechniki Opolskiej
za zaangażowanie w tworzenie duszpasterstwa postakademickiego, kompetentną i odpowiedzialną postawę w pracy zawodowej i społecznej oraz aktywną działalność i podejmowanie różnych inicjatyw duszpasterskich.

Andrzej Rybarczyk z Opola
za otwartość na ludzi potrzebujących pomocy, gotowość do dzielenia się dobrem i służby drugiemu człowiekowi oraz zaangażowanie i działalność dla dobra społeczności lokalnej.

Mariusz Wlazły, student zarządzania na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji
za aktywne zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną, pomaganie w rozwijaniu młodych talentów oraz edukację i wychowanie poprzez świadectwo osobistego życia.

2014

Dr Kornelia Bosowska, adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego
za zaangażowanie w formację młodzieży, głębokie świadectwo chrześcijańskiego życia, zaangażowanie w pracę dydaktyczną oraz umiejętność łączenia życia rodzinnego z pracą naukową.

Barbara i Jan Zapałowie z Domecka
za prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Domecku, ofiarność, szlachetność i zaangażowanie w obronę życia oraz ukazywanie własnym życiem wartości katolickiej rodziny.

Anna Humeniuk, studentka psychologii UO
za umiejętność dzielenia się talentami i inspirowania do ich rozwijania, zaangażowanie i talent organizatorski, oraz wrażliwość i odpowiedzialność w pomaganiu drugiemu człowiekowi.

Magdalena Mika, studentka psychologii UO
za odwagę w podejmowaniu wielu działań w ramach wolontariatu, pracowitość, kreatywność i zaangażowanie w osiąganie zamierzonego celu oraz wrażliwość na dobro drugiego człowieka.

2013

Dr hab. inż. Anna Król, prodziekan Politechniki Opolskiej
za gotowość służenia potrzebującym, rozwijanie talentów dzieci i studentów, zaangażowanie w pracę dydaktyczną oraz umiejętność łączenia życia rodzinnego z pracą naukową.

Marzena i Jerzy Mikowie z Winowa
za rozpoczęcie i prowadzenie Akademii Rodziny w Winowie, pomoc innym w umacnianiu więzi rodzinnych oraz ukazywanie własnym życiem wartości katolickiej rodziny.

Anna-Maria Kubicka, studentka psychologii UO
za odwagę w podejmowaniu wielu działań w ramach wolontariatu, wrażliwość i odpowiedzialność oraz wytrwałość w pomaganiu drugiemu człowiekowi.

2012

Prof. Krystyna Czaja, profesor nauk chemicznych Uniwersytetu Opolskiego
za solidność i uczciwość w wykonywaniu swoich obowiązków, stawianie na pierwszym miejscu człowieka, promowanie i wspieranie innych, czynienie wiele dobra bez rozgłosu.

Rafał Lasek, kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Kluczborku
za promowanie rodziny oraz wychowania dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim, za czynne i hojne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi oraz cenne inicjatywy dla dobra wspólnoty lokalnej. 

Katarzyna Ciećko, studentka resocjalizacji UO
za wrażliwość na drugiego człowieka, za gorliwe inspirowanie i motywowanie innych do zaangażowania się w pomoc innym oraz wytrwałe realizowanie wzniosłych ideałów. 

2011

Barbara Hetmańska, kanclerz Politechniki Opolskiej
za rzetelność i sumienność w pracy zawodowej, otwartość na drugiego człowieka, wzór miłości małżeńskiej
oraz świadectwo wiary w życiu osobistym.

Waldemar Wczasek, katecheta w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
za usilną troskę o rozwój duchowy młodzieży oraz za okazywanie chrześcijańskiego miłosierdzia wobec osób biednych i potrzebujących.

Wojciech Michałek, student resocjalizacji i nauki o rodzinie UO
za dobre serce dla ludzi oczekujących pomocy, za aktywne zaangażowanie w liczne formy
wolontariatu oraz promocję Ruchu Czystych Serc w środowisku opolskim.

2010

Prof. Piotr Wieczorek, prorektor Uniwersytetu Opolskiego
za czytelne wcielanie w życie wartości chrześcijańskich, wzorową postawę w relacjach rodzinnych, solidność i kompetencję w pracy akademickiej oraz umiejętne łączenie obowiązków zawodowych z zaangażowaniem społecznym.

Jadwiga Juros, psycholog
za działanie motywowane ewangeliczną wizją człowieka, wytrwałe towarzyszenie ludziom w ich cierpieniu, za budujący przykład miłości małżeńskiej i rodzinnej oraz za głęboką wiarę i szacunek do wartości chrześcijańskich.

Marlena Płaska, studentka, koordynator akcji "Szlachetna paczka"
za dojrzałą świadomość daru życia i ogromną pasję w czynieniu dobra, za umiejętność dostrzegania Boga w człowieku, zwłaszcza w osobach potrzebujących, za troskę o rozwój wiary i wypływającą z niej pracowitość, cierpliwość, pokorę i skromność w relacjach z innymi.

2009

mgr Mirosław Hanulewicz
za umiejętność patrzenia na życie oczami wiary, wrażliwość na biedę moralną osób uzależnionych, ofiarność w relacjach z ludźmi oraz głęboką troskę o umacnianie wartości chrześcijańskich wżyciu małżeńskim i rodzinnym.

dr Zdzisław Jacek Pizio
za przykład pięknej i ofiarnej miłości rodzinnej, za wierność w rzeczach małych oraz godną podziwu determinację i wytrwałość w realizowaniu ewangelicznej posługi Dobrego Samarytanina.

Sabina Ledwig
za wrażliwość, troskę i zaangażowanie w służbie dzieciom z domowego hospicjum w Opolu, pomysłowość w niesieniu pomocy potrzebującym oraz umiejętność motywowania innych do służby bliźnim.   

2008

Prof. Józef Musielok
za solidność w pracy naukowej, głęboki szacunek do tego co dobre i święte, prawość i uczciwość w relacjach międzyludzkich.

Ks. Józef Krawiec
za pełną pasji i determinacji realizację przesłania ewangelicznego "byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie", podkreślanie godności więźniów oraz miłość do ubogich i potrzebujących.

Anna Michalska, Anna Mazur oraz studenci-wolontariusze "Szlachetnej Paczki"
za pełne serca zaangażowanie społeczne, twórczą postawę, kształtującą w środowisku studenckim odpowiedzialnych liderów, wrażliwych na potrzeby ludzi najbiedniejszych oraz za wytrwałość i konsekwencję w działaniu.

2007

Zuzanna Wartenberg, lekarz z Olesna
Za szacunek dla godnośći pacjenta, wierność etyce lekarskiej oraz bezinteresowność i pełne pasji zaangażowanie w niesienie pomocy lekarskiej ludziom ubogim i potrzebujacym. 

mgr Paweł Czerepok, pracownik akademicki Politechniki Opolskiej, trener i miłośnik piłki siatkowej
Za niezłomną pasję i determinację w krzewieniu kultury fizycznej wśród studentów, prawość oraz życzliwość w relacjach międzyludzkich. 

Grupa studentów z Fundacji „Doktora Clowna” w Opolu
Za kreatywne i odważne dzielenie się darem smiechu i poczuciem humoru z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. 

2006

prof. dr hab. Marian Duczmal, rektor WSZiA w Opolu
za wielkoduszność, hojność i skromność w relacjach międzyludzkich; za upowszechnianie edukacji oraz szczodre wspieranie wielu przedsięwzięć charytatywnych i kulturalnych

Barbara Łoboziak
za bezinteresowne, pełne ciepła zaangażowanie w organizację kolonii i paczek żywnościowych dla ubogich dzieci oraz pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym

Romualda Krężałek – Leszczyńska
za otwartość na ludzkie cierpienie i dostrzeganie problemów wychowawczo-socjalnych dzieci oraz pełną poświęcenia solidarność, ciągłe rozwijanie kwalifikacji zawodowych i skuteczną pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom

abp Alfons Nossol
za niestrudzone zaangażowanie na rzecz dialogu między chrześcijanami i pojednania polsko – niemieckiego; za umiłowanie ziemi opolskiej oraz budzenie wśród młodego pokolenia „tęsknoty za wyższymi ideami” przez kształcenie i promocję kultury

2005

prof. dr hab. Józef Wojnar
za postawę zaangażowania, poświęcenia i niezłomnej wytrwałości w budowaniu i rozwoju środowiska akademickiego oraz wielką wrażliwość, życzliwość i otwartość na problemy i potrzeby studentów

Anna Palka
za wielką otwartość i wrażliwość na biedę i potrzeby drugiego człowieka, stałość, sumienność i pełną pogody ducha pomoc osobom potrzebującym, twórcze i pełne oddania zaangażowanie na rzecz dialogu międzypokoleniowego

Tomasz Kosmala
za ogromną wytrwałość, pracowitość i twórcze zaangażowanie w organizację i powstanie Opolskiego Centrum Wolontariatu oraz postawę bezinteresownej pomocy, życzliwości i oddania na rzecz ludzi potrzebujących, w szczególności dzieci i osób niesłyszących.

2004

prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
za pełne oddania i poświęcenia zaangażowanie naukowe, edukacyjne, organizacyjne, społeczno-prawne i działalność popularyzatorską idei i wartości praw dziecka i rodzin oraz człowieka w życiu jednostki i społeczeństwa

Maria Ludwig
za pełne oddania zaangażowanie w tworzenie i koordynację wolontariatu przy duszpasterstwie akademickim „Resurrexit” oraz organizację i prowadzenie świetlicy dla dzieci

Zbigniew Hoffman
za postawę oddania i poświęcenia w zoorganizowaniu i koordynacji wolontariatu przy parafii świętych Piotr i Pawła oraz duszpasterstwie akademickim „Xaverianum” a także pomoc studentom w realizacji zainteresowań muzycznych

2003

dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska
za umiejętne łączenie postawy niezwykłej życzliwości oraz pomoc udzielaną studentom w trudnościach życiowych z konsekwentnym dążeniem do zachowania wysokiego poziomu nauczania

studenci wolontariusze udzielający porad prawnych w świetlicy środowiskowej „Iskierka”
za bezpłatną i systematyczną pomoc udzielaną osobom ubogim w zakresie prawa rodzinnego oraz pełne serca zaangażowanie w obronę praw dziecka

Mirosława Olszewska
za wielką wrażliwość, wieloletnią pomoc i poświęcenie ludziom cierpiącym i potrzebującym oraz pełne serca zaangażowanie w leczenie i profilaktykę uzależnień

2002

prof. dr hab. Antoni Franciszek Marek,
za ogrom dobroci i życzliwości wytrwale i niezmiennie okazywanych w pracy dydaktyczno – naukowej wielu pokoleniom studentów i współpracowników oraz ujmującą prostotę i kulturę w relacji z drugim człowiekiem

studenci psychologii Uniwersytetu Opolskiego
pomagający dzieciom w Domu Dziecka w Skorogoszczy, za bezinteresowną, zorganizowaną, systematyczną i owocną pomoc dzieciom oraz pełne zapału i ciepła bycie z nimi i dla nich

ks. dr Zygmunt Lubieniecki
za wrażliwość serca na ludzką biedę oraz pełną zapału, ofiarności i bezinteresowności pomoc ludziom pozbawionym dóbr materialnych i duchowych

2001

prof. dr hab. Robert Rauziński
za ogromną życzliwość i pomoc okazywaną studentom oraz ujmującą skromność i szlachetność w życiu codziennym

studenci wolontariusze Katolickiego Profilaktyczno - Wychowawczego Klubu “Arka”
za bezinteresowną pomoc dzieciom oraz niegasnący zapał w byciu z nimi i dla nich

Danuta Glezner
za wieloletnią i pełną ofiarności służbę drugiemu człowiekowi w placówce karnej w Opolu, będącą wypełnieniem słów Ewangelii „bo byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie”.

2000

prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
za ogromną życzliwość i serdeczność w relacjach ze studentami oraz prawość w życiu zawodowym i osobistym

Sylwia Mika
za bezgraniczną nadzieję i ufność nawet wtedy, gdy niesiony ciężar wydaje się ponad ludzkie siły oraz za przykład dla tych, którzy tracą wiarę w sens życia

Józef Tarnawa SJ
za pełną oddania i poświęcenia duchową posługę chorym o każdej porze dnia i nocy

1999

doc. dr Antoni Guzik
za pełne zapału, wytrwałe i niezmienne świadczenie o wartościach ewangelicznych w pracy dydaktycznej i w życiu osobistym

studenci z opolskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
za bezinteresowne zaangażowanie w obronę ludzi przed zgubnymi skutkami działalności sekt

personel schroniska im. brata Alberta w Bielicach
za wrażliwość serca na ludzką biedę oraz bezinteresowną i pełną poświęcenia służbę bezdomnym

1998

dr hab. Jan Krasicki
za żarliwe poszukiwanie prawdy w filozofii i pełne zapału przekazywanie jej studentom

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie przy Uniwersytecie Opolskim
za pełne zapału i gorliwości propagowanie i realizowanie zasad ewangelicznych w środowisku akademickim

Teresa Jarząbek
przewodnicząca Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia “Powrót z U”, za pełną zapału i poświęcenia pomoc osobom uzależnionym w wychodzeniu z nałogu

1997

ks. dr Jerzy Dzierżanowski
diecezjalny duszpasterz rodzin, za pełne zapału i owocne zaangażowanie apostolskie oraz za umiejętne łączenie go z pracą dydaktyczną

Chór Akademicki U.O. “Dramma per musica”
za twórcze zaangażowanie w kulturę studencką i zapał w jego realizacji

Rozgłośnia Radia Opole S.A.
za pełną poświęcenia i zapału pracę podczas powodzi w lipcu 1997 roku

Jesteś tutaj: Strona główna Nagrody "Żar serca" Laureaci

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń